Hyppää pääsisältöön
Potilas sairaalasängyssä

LL Anna Jokimäki, väitös 21.4.2023: Tosielämän tutkimustietoa syöpähoitojen haitoista

Lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Oulussa järjestettävää väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimukseni aiheena ovat syövän hoitoon liittyvät haittavaikutukset ja laskimotukoskomplikaatiot suomalaisilla syöpäpotilailla. Tutkimuksen kohteena olivat myös immuunijärjestelmän tarkastuspisteen estäjähoidon haitat ja niiden ja sädehoidon yhteisvaikutus hoidon tehoon.

Aihepiiriä on tärkeää tutkia, koska syöpätapausten määrä lisääntyy väestön vanhetessa. Toisaalta yhä useammat levinnyttä tautiakin sairastavat syöpäpotilaat elävät tehokkaiden hoitojen ansiosta pidempään, ja yhä useampi myös paranee syövästä. Näin ollen myöskin elämänlaatua ja pidemmällä tähtäimellä esimerkiksi työkykyä alentaviin haittoihin pitäisi perehtyä aiempaa paremmin, jotta ne havaittaisiin ajoissa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Ensimmäisessä väitöskirjan osatyössä tutkittiin trastutsumabihoidon sydänhaittoja. Takautuvassa rintasyöpäaineistotutkimuksessamme taustalla olevat sydän- ja verisuonisairaudet ja kahden tai useamman sydänlääkkeen käyttö olivat yhteydessä sydämen vasemman kammion supistuvuudesta kertovan ejektiofraktion laskuun ja trastutsumabin keskeyttämiseen. Suurin osa ejektiofraktion laskuista tapahtui kuuden kuukauden sisällä hoidon aloituksesta, ja ne olivat enimmäkseen palautuvia.

Toisessa osatyössä kartoitettiin laskimotukoksen riskitekijöitä diffuusin suurisoluisen lymfooman ensi linjan hoidon aikana takautuvassa aineistotutkimuksessa. Suurimassainen niin sanottu bulk-kasvain ja aiempi laskimotukostaipumus osoittautuivat itsenäisiksi riskitekijöiksi laskimotukokselle tässä potilasjoukossa.

Kolmannessa osatyössä selvitettiin hermojen johtumisnopeuden vieritutkimuslaitteen käytettävyyttä perifeerisen neuropatian varhaisessa toteamisessa 11 syöpäpotilaalla prospektiivisessa seurantatutkimuksessa. Perifeerinen neuropatia eli ääreishermoston vauriot ja toimintahäiriöt on monien laajassa käytössä olevien solunsalpaajien yleinen haittavaikutus.

Immuunivasteen tarkastuspisteen estäjät ovat kohtalaisen uusi lääkeaineryhmä. Ne voivat aiheuttaa haittoja autoimmuunivälitteisellä mekanismilla, ja näitä haittoja kutsutaan immuunivälitteisiksi haitoiksi. Viimeisimmissä tutkimuksissa immuunivälitteiset haitat on liitetty parempiin hoitotuloksiin. Sädehoitoa on käytetty peräkkäin immuunivasteen tarkastuspisteen estäjien kanssa käytännön potilastyössä, vaikkakin tosielämän tutkimustieto sen turvallisuudesta ja vaikutuksesta ennusteeseen on edelleen vähäistä. Neljännessä, takautuvaan potilasaineistoomme pohjautuvassa osatyössä oli immuunivasteen tarkastuspisteen estäjillä hoidettuja etäpesäkkeistä tai edennyttä syöpää sairastavia potilaita. Sädehoito ennen immuunivasteen tarkastuspisteen estäjän aloitusta yhdistettynä immuunivälitteiseen haittaan toi parempia hoitovasteita, ja tässä ryhmässä oli myös viitteitä pidemmän etenemisvapaan elinajan saavuttamisesta.

Väitöskirjani osatyöt antoivat uutta tosielämän tutkimustietoa keskeisistä syöpähoitojen haitoista. Aiemmin ei ole myöskään tutkittu tässä laajuudessa tosielämän aineistossa sädehoidon ja immuunivasteen tarkastuspisteen estäjien yhteisvaikutuksia.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimuksen osatöistä kolmessa paneuduttiin laajoihin takautuviin tosielämän potilasaineistoihin. Erityisesti immuunivasteen tarkastuspisteen estäjähoidon haittoja ja sädehoitoa tutkittaessa keskeistä oli laaja sairaaloiden välinen yhteistyö tiedonkeruussa, ja tähän osallistui suuri joukko yhteistyökumppaneita, joihin kuului niin sädehoitoon perehtyneitä fyysikoita kuin syöpätaudeilla työskenteleviä lääkäreitäkin. Perifeerisen neuropatian tutkimus vieritutkimuslaitteella taas mahdollistui yhteistyössä laitevalmistajan kanssa.

Lääketieteen lisensiaatti Anna Jokimäen väitöskirja The assessment and risk factors of cancer treatment–related adverse events and the combined effect of previous radiotherapy and immune-related adverse events on immune checkpoint inhibitor treatment efficacy (Syöpähoitoon liittyvien haittavaikutusten tutkiminen ja riskitekijät, ja aiemman sädehoidon sekä immuunivälitteisten haittojen vaikutus immuunivasteen tarkistuspisteen estäjähoidon tehoon) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Leena Vehmanen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja kustoksena professori Arja Jukkola Tampereen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja

Lisätietoja:

LL, Anna Jokimäki, anna.jokimaki(a)ppshp.fi, 0405522802

Avainsanat