Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Verenpainemittaus raskaana olevalta naiselta.

LL Satu Kotikoski, väitös 3.5.2024: Pre-eklampsialla havaittiin yhteys aivoaneurysmiin

Neurokirurgian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. 

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Sakkulaariset intrakraniaaliset aneurysmat (sIA) ovat verisuonipullistumia, joita muodostuu elämän aikana aivojen valtimoihin ja erityisesti näiden haaraumakohtiin. Yleensä nämä ovat oireettomia eivätkä tule ilmi, mutta puhjetessaan sIA aiheuttaa subaraknoidaalivuodon (SAV), johon liittyy huomattavan korkea kuoleman riski. 

Verenpainetauti on tunnistettu riskitekijä sIA-taudille. Kuitenkaan verenpainetaudin eri muotojen kuten sekundaarisen verenpainetaudin tai raskaudenaikaisten verenpainesairauksien ilmenemistä tai erityispiirteitä sIA-potilailla ei ole juuri tutkittu. Sekä sIA-tautiin että pre-eklampsiaan tiedetään liittyvän perinnöllistä alttiutta, niin sanottua familiaalista tautimuotoa, mutta näiden yhteyttä ei ole aiemmin tutkittu. 

Aiheeni on sIA-tauti ja verenpainesairaudet Itä-Suomessa. Väitöskirjan tavoite oli syventää ymmärrystä verenpainesairauksien ja sIA-taudin välisestä yhteydestä. Tutkin sIA-tautia sairastavien potilaiden sekundaarista verenpainetautia ja sIA-taudin erityispiirteitä näillä potilailla verrattuna muihin sIA-potilaisiin. Lisäksi tutkin pre-eklampsian ja muiden raskaudenaikaisten verenpainesairauksien ilmenemistä sIA-potilailla sekä heidän sukulaisillaan ja verrokeillaan. Tutkin myös sIA-taudin ja pre-eklampsian familiaalisia muotoja sIA-potilaiden perheissä. sIA-taudin riskitekijöitä on tärkeää tutkia, jotta pystyttäisiin paremmin tunnistamaan riskissä olevat potilaat ja ehkäisemään aneurysman puhkeamisen aiheuttama SAV. Tavoitteena on osata kohdistaa seulonta ja ennaltaehkäisevä hoito mahdollisimman optimaalisesti.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Väitöskirjani koostuu kolmesta osatyöstä, jotka ovat luonteeltaan retrospektiivisiä rekisteritutkimuksia. Ensimmäisessä osatyössä havaittiin sekundaarisen verenpainetaudin esiintyvyyden olevan merkittävää sIA-potilailla, sillä sitä esiintyi kymmenellä prosentilla. Munuaissairaudet, uniapnea ja kilpirauhassairaudet korostuivat sekundaarisen verenpainetaudin taustasyinä. Multippeli sIA-tauti eli useamman kuin yksittäisen aneurysman esiintyminen potilaalla oli yhteydessä sekundaariseen verenpainetautiin SAV-potilailla.

Toisessa osatyössä todettiin pre-eklampsian olevan merkittävästi yleisempää sIA-potilailla kuin heidän verrokeillaan (13% vs 5%). Pre-eklampsiaa sairastavilla sIA-potilailla epäsäännöllisen muotoiset aneurysmat olivat yleisempiä kuin muilla sIA-potilailla, mikä voi viitata kohonneeseen aneurysman vuototaipumukseen.

Kolmannessa työssä havaittiin, ettei pre-eklampsian esiintymisessä ollut merkittäviä eroja sIA-potilaiden sukulaisten ja sIA-potilaiden verrokkien välillä. Familiaalisen sIA-taudin ja familiaalisen pre-eklampsian esiintyminen samoissa perheissä oli ennalta odotettua vähäisempää. Pre-eklampsia saattaa siten olla itsenäinen riskitekijä sIA-taudille.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tulokset syventävät ymmärrystämme sIA-taudin ja erilaisten verenpainetautien samanaikaissairastavuudesta. Sekundaarisen verenpainetaudin mahdollisuus tulisi tiedostaa sIA-potilailla ja epäilyn herätessä tarkemmin tutkia, mikä voisi parantaa tehokasta verenpainetaudin hoitoa ja sIA-taudin sekundaaripreventiota.

Väitöstutkimukseni osoittaa, että pre-eklampsian sairastaneet potilaat saattavat olla suurentuneessa riskissä sairastua sIA-tautiin ja tähän saattaa liittyä kohonnut aneurysman vuotoriski. Koska kyseessä on uusi havainto, aiheesta tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, että pystyttäisiin tarkemmin määrittelemään, miten tähän yhteyteen tulisi suhtautua kliinisessä työssä ja miten pre-eklampsian sairastaneita tulisi raskauden jälkeen seurata.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimuksessa hyödynnettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikassa todetuista aivovaltimoaneurysmapotilaista kerättyä aneurysmarekisteriä (www.kuopioneurosurgery.fi), joka sisältää yli 4000 potilaan tiedot. Lisäksi hyödynnettiin useaa kansallista rekisteriä. Rekisterin potilaiden lapset, sisarukset, vanhemmat sekä sisarusten lapset tunnistettiin käyttämällä henkilötunnuksia. Digi- ja väestötietovirasto haki myös jokaiselle rekisterin potilaalle yhteensä kolme sattumanvaraista verrokkihenkilöä. Tunnistimme sekundaarista verenpainetautia ja pre-eklampsiaa sairastavat potilaat hyödyntämällä hoitoilmoitusrekisteriä sekä sairaalan potilasasiakirjojen tietoja. Kuolinsyytiedot hankittiin Tilastokeskukselta. Hyödynsimme Kelan lääkeostorekisteriä, josta on haettu tiedot muun muassa verenpainelääkkeiden ostoista.

Lääketieteen lisensiaatti Satu Kotikosken väitöskirja Saccular intracranial aneurysm disease and hypertensive disorders in Eastern Finland (Sakkulaarinen aivovaltimoaneurysmatauti ja verenpainesairaudet Itä-Suomessa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Christine Kremer Lundin yliopistosta ja Skånen yliopistollisesta sairaalasta ja kustoksena dosentti Antti Lindgren Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva   

Väitöskirja