Hyppää pääsisältöön
Kirurgit leikkaussalissa.

LL Ville Turppo, väitös 26.5.2023: Potilailta saadaan tärkeää tietoa tekonivelleikkauksista

Lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimuksessani selvitettiin Suomen tekonivelrekisterin tietojen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä lonkan ja polven tekonivelleikkauksen tuloksia potilaiden itse ilmoittamia tulosmittareita (patient-reported outcome measure, PROM) käyttäen. Väitöstutkimuksen aihe on merkittävä sekä potilaiden hoidon että tutkimustyön kannalta. Tekonivelleikkaus on kustannusvaikuttava, mutta kallis toimenpide. Nykyään lonkan ja polven tekonivelleikkauksia tehdään Suomessa yhteensä yli 20 000 vuosittain. Tekonivelleikkausten tarkat tiedot kirjataan Suomen tekonivelrekisteriin. Tekonivelrekisterin avulla voidaan tarkkailla muun muassa eri tekonivelmallien toimivuutta. Tekonivelten ongelmat voivat aiheuttaa yhteiskunnalle lisäkuluja uusintaleikkausten ja ylimääräisten terveydenhuollon palveluiden käytön takia. Potilaille aiheutuu myös ylimääräistä inhimillistä ja terveydellistä haittaa.

Tekonivelrekisterin hyödyntäminen tutkimuksen ja päätösten tukena edellyttää, että sinne kirjattu tieto on tarkkaa. Proteesien ja leikkausmenetelmien pitkäjänteisestä kehitystyöstä huolimatta 10–20 prosenttia lonkan ja polventekonivelleikatuista on jollain tapaa tyytymättömiä leikkauksen tuloksiin. Tekonivelleikkausten tuloksia voidaankin mitata myös PROM-mittareilla, joiden avulla tekonivelleikkauksen onnistumisesta saadaan tärkeää tietoa subjektiivisista kokemuksista suoraan potilailta. Valitettavasti Suomen tekonivelrekisteriin ei siirry vielä tietoa potilaiden toimintakyvystä ja hyvinvoinnista, ja siksi on tärkeää tutkia näitä mittareita yhdistelemällä eri aineistoja.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimuksessa selvisi, että lonkan ja polven tekonivelleikkaukset on kirjattu Suomen tekonivelrekisteriin erittäin hyvin, sillä rekisterissä on 94,5–96,1 prosenttia leikkauksista. Vielä kattavamman tiedon saamiseksi tekonivelrekisterin tiedot kannattaa yhdistää terveydenhuollon Hoitoilmoitusrekisterin (HILMO) tietoihin. Lisäksi selvisi, että lonkan ja polven tekonivelleikatut osaavat kysyttäessä itse ilmoittaa heille tehdystä tekonivelleikkauksesta luotettavasti.

Yli 60-vuotiailla naisilla lonkan ja polven tekonivelleikkaus ylläpitää itseilmoitettua liikuntakykyä ja subjektiivista terveydentilaa useita vuosia leikkauksen jälkeen. Verrattaessa itse ilmoitettua liikuntakykyä ja terveydentilaa saman ikäisiin leikkaamattomiin naisiin tulokset ovat kuitenkin hieman heikompia.

Lonkan ja polven tekonivelleikkausta edeltävä parasetamolin, tulehduskipulääkkeiden ja opioidien ostojen lisääntyminen loppuu ja ostot kääntyvät laskuun tekonivelleikkauksen jälkeen. Ensimmäisen leikkauksen jälkeisen vuoden kuluttua kipulääkkeiden ostot tekonivelleikatuilla ovat vastaavalla tasolla kuin keskimäärin suomalaisessa väestössä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöskirjan tutkimusten aineisto koostuu useista eri lähteistä, joita ovat kuopiolainen vuonna 1989 alkanut väestöpohjainen kohorttitutkimus OSTPRE (Osteoporosis Risk Factor and Prevention Study), Suomen tekonivelrekisteri, HILMO ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2004 alkanut PERFECT (PERFormance, Effectiveness and Cost of Treatment episodes) - hanke.

Väitöskirjan ensimmäisessä ja toisessa osatyössä yhdistettiin OSTPRE-tutkimuksessa kerättyjä tietoja edellä mainittujen rekisterien tietoihin. Näin pystyttiin tutkimaan rekistereiden sisältämän tekonivelleikkaustapahtuman ja tekonivelleikattujen itse ilmoittaman tekonivelleikkauksen tarkkuutta ja luotettavuutta sekä tekonivelleikattujen itse ilmoittaman liikuntakyvyn ja terveydentilan kehittymistä pitkällä aikavälillä. Kolmannessa osatyössä hyödynnettiin PERFECT-hankkeen tietoja. Tässä osatyössä kuvattiin tekonivelleikkauksiin liittyviä kipulääkkeiden ostoja vuosia ennen ja jälkeen lonkan tai polven tekonivelleikkauksen.

Lääketieteen lisensiaatti Ville Turpon väitöskirja Validity of the Finnish Arthroplasty Register and Outcomes of Hip and Knee Arthroplasty (Suomen tekonivelrekisterin kattavuus sekä lonkan ja polven tekonivelleikkausten tulokset) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Keijo Mäkelä Turun yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Joonas Sirola Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja