Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tietokone, kuva Mostphotos

MPhil Samuel Tewelde Yigzaw, väitös 27.4.2023: Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen tiedonhallintajärjestelmien malli: UbuntuNet-allianssi

Tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirja tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Joensuun kampuksella ja verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aiheen tutkiminen on tärkeää? 

Kehittyvien talouksien korkeakouluilla ei ole useinkaan asianmukaisia keinoja hallita ja jakaa tietoa yhteisönsä jäsenten kesken. Tieto on monessa muodossa, kuten opetus- ja oppimateriaalina tai korkeakoulussa syntyneinä tutkimustuloksina. Usein nämä ongelmat johtuvat oppilaitosten riittämättömistä ja vaihtelevista teknisistä ja koulutuksellisista valmiuksista. 

Tässä väitöskirjassa esitellään tapaustutkimus, jonka keskiössä on itäisen ja eteläisen Afrikan alueellinen tutkimus- ja koulutusverkosto UbuntuNet Alliance. Yhteisön tavoitteena on edistää tiedon jakamista alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kesken. UbuntuNet Alliance on yhteenliittymä, joka koostuu kansallisista tutkimus- ja koulutusorganisaatioista, joilla on erilaisia teknologia ja koulutuksellisia valmiuksia. Tämä johtaa resurssien mahdolliseen päällekkäisyyteen ja kapasiteetin kehittämisen haasteisiin. Teknisten kehitysresurssien saatavuus on yksi alueen suurimmista haasteista. UbuntuNet Alliance -yhteisön jäsenillä on yhteinen tavoite kehittää osaamisen jakamisen infrastruktuuria, jotta ne voisivat hyödyntää institutionaalisia valmiuksiaan ja pystyisivät ratkaisemaan paikallisia ongelmia samalla kun ne edistävät kansainvälistä tutkimusta. Tutkimuksessa esitellään viitekehys, jonka avulla olemassa olevia teknologiaratkaisuja voidaan mukauttaa eri ympäristöihin, tässä tapauksessa UbuntuNet Alliance -yhteisön tueksi.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Väitöskirjan tulokset edistävät tietämyksenhallintajärjestelmien (knowledge management systems, KMS) ja niiden vaatimusten ymmärtämistä alueellisen yhteistyön kontekstissa. Tutkimuksessa huomattiin, että paikalliset teknologiaratkaisut on räätälöitävä siten, että ne sopivat vastaanottavan ympäristön kontekstiin, mutta samalla on noudatettava yhteisiä piirteitä, joita alueellisella tasolla odotetaan. Tutkimus osoittaa myös , että suunnittelun ja todellisuuden välinen kuilu on merkittävä syy tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden epäonnistumiseen kehitysmaissa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tutkimuksessa ehdotetaan alueellista tietämyksenhallintajärjestelmän mallia, jossa teknologia-alustat suunnitellaan uudelleen vastaamaan alueen erityistarpeita. Tämä lähestymistapa voi auttaa kuromaan umpeen suunnittelun ja toteutuksen välistä kuilua ja helpottamaan näin projektien onnistumista.

Tutkimuksessa huomattiin, että yhteistyötä voidaan käyttää hyväksi institutionaalisten resurssien jakamiseksi tasapuolisesti alueellisesti hierarkisen rakenteen kautta. Tämä voitaisiin toteuttaa pilvipohjaisen KMS-infrastruktuurin avulla, mikä voi auttaa vähentämään yhteisön jäsenten kustannuksia ja lisäämään tehokkuutta. Tutkimuksessa ehdotetaan näiden havaintojen perusteella KMS-mallia, jossa otetaan huomioon alueelliset valmiudet sekä haasteet. Malli perustuu havaintoon, että korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa osaaminen ovat usein vapaasti saatavilla ei-kaupallisessa muodossa, ja näin tietämystä voidaan jakaa myös alueellisesti ilman että sillä olisi negatiivisia taloudellisia tai muita vaikutuksia organisaatioihin.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Väitöskirjassani tarkastelen UbunutNet Alliance -yhteisöä ja sen käytännön hyödyllisyyttä itäisen ja eteläisen Afrikan maissa. Vaikka yhteisö on toiminut kaksi vuosikymmentä, kaikki jäsenmaat eivät ole kehittäneet kansallisia ja paikallisia instituutioitaan riittävästi, jotta ne voisivat osallistua ja hyödyntää tehokkaasti alueellista tietämystä. UbuntuNet Alliance -yhteisössä ei ole mahdollista toteuttaa tietämyksen jakamisen mallia, joka on toiminut muissa alueellisissa tutkimus- ja koulutusalliansseissa, kuten NORDUNETissa tai REDCLARAssa, UbuntuNet-allianssissa, koska eri toimintaympäristöhin sovitetut mallit eivät välttämättä toimi muualla.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi väitöskirjassani ehdotetaan kontekstisidonnaista KMS-mallia UbuntuNet Alliance -yhteisölle allianssille tunnistamalla toimintamalleja ja resursseja, jotka ovat tyypillisiä alueellisille instituutioille, ja kehittämällä mahdollisuuksia niiden ympärille palvelemaan tietoresurssien integrointia. Tutkimus- ja koulutuslaitokset voisivat hyödyntää tutkimuksessa tehtyä pohjatyötä tietämyksenhallintajärjestelmien suunnittelussa ja rakentamisessa. Tutkijana ja allianssin alaan kuuluvan instituution jäsenenä aion käyttää tätä tutkimusta perustana tulevaisuuden tietämyksenhallinnan ratkaisujen kehittämisessä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksessasi käytetyt keskeiset tutkimusmenetelmät ja aineistot? 

Tässä tutkimuksessa kehitettiin KMS-malli UbuntuNet-yhteisölle keskittyen sekä organisaatioiden että teknologioiden näkökulmiin. Tutkimus perustuu organisaatioteoriaan sekä symbioositeoriaan, ja tutkimuksessa korostetaan jäsenlaitosten välistä riippuvuussuhdetta ja niiden taipumusta yhtenäisyyteen resursseja tarjoavan alueellisen tietopoolin hyväksi. Tutkimuksessa käytettiin tulkinnallista lähestymistapaa sekä laadullisia tutkimusmenetelmiä reaalimaailman empiirisen aineiston ymmärtämiseksi. Tutkimuksessa noudatettiin pääasiallisena tutkimusparadigmana Grounded Theory -menetelmää (Grounded Theory Method, GTM), ja sen tuloksena kehitettiin ehdotettu malli korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tietämyksenhallinnalle. Aineistoa kerättiin mm. haastatteluilla, joihin osallistui edustajia UbuntuNet Alliance -yhteisön jäsenorganisaatioista. Kerättyä laadullista aineistoa analysoitiin sekä tekniikkakeskeisestä että organisatorisesta näkökulmasta.

Onko väitöskirjastasi jotain muuta, mitä haluaisit kertoa lehdistötiedotteessa? 

Väitöskirja on yksi välillinen tulos Suomen ulkoministeriön rahoittamasta Eritreaan suuntautuneesta korkeakoulujen kapasiteetinvahvistamisohjelmasta ( HEI-ICI). Tutkimuksen innoittajana oli ICT4EEDU-projektin menestyksekäs toteutus. Projektin tavoitteena oli kehittää Eritrean korkeakoulusektorin tieto- ja viestintäteknisiä valmiuksia. Olin mukana projektissa, ja sen tulosten motivoimana keskityin väitöskirjassa edistämään alueellisen tutkimus- ja koulutusverkoston kehittämistä. Edistämällä tiedon jakamista ja yhteistyötä kansallisten tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden välillä tämä väitöskirja luo perustan kehittyvien talouksien akateemisen maailman ja laajemmankin yhteiskunnan parantamiselle. Tutkimuksessa esitetyt havainnot ja suositukset toimivat resursseina instituutioille, jotka pyrkivät perustamaan ja vahvistamaan omia kansallisia tutkimus- ja koulutusverkostojaan ja samalla vahvistamaan alueellista vaikuttavuutta tiedon jakamisessa ja tietämyksenhallinnassa. Jatkotutkimus aiheesta on äärimmäisen tärkeää, ja tämä työ toimii pohjana yhteistyön jatkamiselle tehokkaiden alueellisten tutkimus- ja koulutusverkostojen rakentamiselle, jotka käyttävät relevantteja ja kontekstisidonnaisia teknologisia ratkaisuja tuotettavan tietämyksen jakamiseen.

Samuel Tewelde Yigzaw, MPhil, väitöskirja A Model for Knowledge Management Systems in Higher  Education and Research: The Case of the UbuntuNet Alliance in the Eastern and Southern Africa Region  tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Joensuun kampuksella. Vastaväittäjänä toimii professori Tero Vartiainen, Vaasan yliopisto, ja kustoksena yliopistonlehtori, dosentti Ilkka Jormanainen, Itä-Suomen yliopisto. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja:

Samuel Tewelde Yigzaw, samuel.yigzaw@uef.fi, p. 050 302 9101