Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Muki käsissä.

Yliopisto tukee kymmentä opetuksen kehittämisen hanketta vuonna 2023

Itä-Suomen yliopisto painottaa strategiassaan ajantasaista ja uusiutuvaa oppimista, mikä edellyttää myös opetuksen ja ohjauksen kehittämistä laajasti.  Yliopisto avasi opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi hankehaun, johon saapui 25 hakemusta syksyllä.

Rahoituksella tuetaan kehittämishankkeita, jotka liittyvät esimerkiksi seuraaviin teemoihin: uudistuvat opetusmenetelmät, verkko- ja monimuotopedagogiikka, ristiinopiskelu ja muu opetusyhteistyö, jatkuvan oppimisen tuotteiden kehittäminen, opiskelijoiden ohjaus ja opiskeluhyvinvointi, koulutusvientituotteet sekä geneerisen osaamisen kehittäminen.

Opetuksen kehittämisrahaa myönnettiin seuraaville hankkeille vuodelle 2023:

  • Silta suomesta Suomeen – muiden kuin äidinkielisten opiskelijoiden integrointi suomenkielisiin opintoihin. Tapio Hokkanen, Kielikeskus, 21 800 euroa. Hankkeessa suunnitellaan osallistujien esteetöntä opintopolkua tukeva, moduuleista koostuva sarja opintoja ja tuotetaan moderni opiskelumateriaali opiskelijoiden ja tiedekuntien näkemyksiä hyödyntäen. Hanke tukee sellaisten opiskelijoiden, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi ja kielitaito opintojen kannalta riittämätön, osallistumista suomenkielisiin koulutusohjelmiin. Tuki ulotetaan myös yliopiston kansainväliseen henkilöstöön.
  • On ihan ookoo jännittää. Marja-Leena Hyvärinen, Kielikeskus, 27 000 e. Hanke tuottaa avoimesti, joustavasti ja helposti saavutettavan oppimisympäristön jännittämistä käsittelevästä aiheesta opiskelijoiden ja koko akateemisen yhteisön käyttöön. Näin tuetaan ja vahvistetaan opiskelijoiden opiskelukykyä, itsetuntemusta ja opiskeluhyvinvointia. Lisäksi hanke luo konkreettisia työvälineitä opettajille, tuutoreille ja HOPS-ohjaajille, jotta he voivat auttaa opiskelijoita oppimistilanteissa, joissa jännitys kapeuttaa tai estää heidän toimintakykyään.
  • Itsearvioinnin kehittäminen. Johanna Rämö, fysiikan ja matematiikan laitos, 20 000 e. Hankkeen tavoite on opiskelijoiden osallistaminen arviointiin itsearvioinnin avulla. Hanke kehittää oppimista tukevan, eri tieteenaloille soveltuvan ja helppokäyttöisen itsearviointimallin yliopisto-opetukseen.
  • Englanninkielisen kandidaattivaiheen opintojen kehittäminen ihmisen biologiassa ja biolääketieteellisessä laskennassa. Anitta Mahonen, lääketieteen laitos / biolääketieteen yksikkö, 50 000 e. Hanke kehittää englanninkielisen kandidaattivaiheen opintoja ihmisen biologiassa ja biolääketieteellisessä laskennassa sekä opettajien englanninkielistä opetusvalmiutta. Hankkeessa kehitetään tapauslähtöistä (case-based-learning) opetusta ja juurrutetaan sitä osaksi perustutkinto-opetusta. Hankkeeseen kuuluu myös monimuoto-opetuksen kehittäminen sekä opiskelijan vahvempi roolittaminen oppimisessa ja opetustilanteissa.
  • Sähköinen käsikirja virtuaalisten moniammatillisten suursimulaatioiden suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Juha Pajari, hoitotieteen laitos, 30 000 e. Hankkeen tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida sähköinen käsikirja virtuaalisten moniammatillisten suursimulaatioiden suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Tavoitteena on tarjota Itä-Suomen yliopiston yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden sekä muiden työelämäyhteistyökumppaneiden opetuksen ja koulutuksen suunnittelijoille konkreettiset ohjeet virtuaalisten moniammatillisten suursimulaatiotapahtumien laatimiseksi.
  • Pakopelipedagogiikan opintojakson/täydennyskoulutuksen luominen kansainväliseen koulutusvientiin. Sini Kontkanen, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, 36 000 e. Hankkeen tavoitteena on uusiutuvan ja ajantasaisen oppimisen menetelmän, pakopelipedagogiikan opintojakson/täydennyskoulutuksen luominen kansainväliseen koulutusvientiin. Hanke kouluttaa yliopiston pakopeliasiantuntijoita koulutusviennin asiantuntijoiksi sekä kehittää osaamista yhdessä opiskelijoiden kanssa.
  • Oppimisanalytiikka ja AI yliopisto-opettajien arkeen. Vesa Paajanen, ympäristö- ja biotieteiden laitos, 20 000 e. Hankkeen tavoitteena on rakentaa oppimismateriaalia, jonka avulla yliopistossa toimivat opettajat tuntevat erilaisia oppimisanalytiikan ja opetukseen liittyvän tekoälyn menetelmiä, tunnistavat niiden mahdollisuudet ja ymmärtävät analytiikkaan perustuvien menetelmien mahdolliset riskit.
  • Parhaat koulutusvienti- ja täydennyskoulutustuotteet. Sampo Forsström, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu, 40 000 e. Hankkeen tavoitteena on yliopiston nykyisten koulutusvientituotteiden monipuolistaminen ja laajentaminen vierailuista opinnoiksi ja isommiksi kokonaisuuksiksi. Hanke suoraviivaistaa UEF Global Education -toimintaa ja tuo sen osaksi tai lähemmäksi yksiköiden henkilöstön työtä.
  • Kansainvälisen verkko- ja monimuotopedagogiikan kehittäminen projekti- ja palveluoppimisen yliopistopedagogisten mallien pohjalta. Juha Kauppila, kasvatustieteiden ja psykologian osasto, 25 000 e. Hankkeen tavoitteena on kehittää projekti- ja palveluoppimisen malleihin perustuvaa yliopistopedagogiikkaa. Hankkeessa sovelletaan yliopistopedagogiikkaa opetuksen kehittämisessä englanninkielisen Lifelong Learning and Sustainable Development -ohjelman tarpeisiin sekä avoimen yliopiston kansanvälisten väyläopintojen että projektien työpakettien tarpeisiin. Samalla tuetaan geneeristen taitojen ja oman alan työelämätaitojen ja -kontaktien syntymistä ja tällä tavoin kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä suomalaisille työmarkkinoille.
  • Monialainen teknologiakasvatus ja monialainen opettajuus. Sirpa Kokko, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, 30 000 e. Hankkeen tavoitteena on monialaisten opintojaksojen kehittäminen yliopiston opiskelijoille, esimerkiksi biotieteiden, taiteen ja käsityön, teknologian, luonnontieteiden, kasvatustieteen törmäyttäminen siten, että luodaan perustaa uudenlaisille monitieteisille opinnoille ja oppimiselle. Hanke kehittää myös monitieteisyyteen perustuvia pedagogisia malleja koulutusvientiin.

Yhteensä rahoitusta myönnettiin hankkeille 299 800 euroa. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota erityisesti hankkeiden kytkeytymiseen yliopiston ja tiedekuntien strategiaan, hankkeiden laajuuteen ja vaikuttavuuteen sekä niiden jatkuvuuteen hankekauden jälkeen.

Lisätietoja

Miia Turtiainen, opintopalveluiden johtaja, Itä-Suomen yliopisto, miia.turtiainen@uef.fi

Kari Korhonen, oppimisympäristöjen kehittämisjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kari.korhonen@uef.fi