Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Pyöreitä tarroja lasiseinällä.

YTM Miina Arajärvi, väitös 19.4.2024: Psykososiaalisella sosiaalityöllä on keskeinen rooli psykiatrian avohoidossa

Sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Aiheena on sosiaalityön psykososiaalinen asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä psykiatrian avohoidossa. Terveydenhuollon sosiaalityö on noussut yhdeksi puheenaiheeksi historiallisessa rakennemuutoksessa, kun sote-palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueille. Monella hyvinvointialueella pohditaan parhaillaan sitä, pysyykö terveyssosiaalityö jatkossa osana terveydenhuollon palvelutoimintaa. Tämä tutkimus syntyi tarpeesta täsmentää psykososiaalisen sosiaalityön merkitystä, menetelmiä ja roolia sekä viitekehystä psykiatrian avohoidossa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimuksen tulosten mukaan psykososiaalisella sosiaalityöllä on keskeinen rooli psykiatrisen avohoidon moniammatillisessa yhteistyössä ja potilaan hoidon tarpeen arvioimisessa sekä hoitoprosessissa. Sosiaalityö tuo yhteiskunnallisen näkökulman psykiatriseen hoitotyöhön ja tätä näkökulmaa muut ammattilaiset pitävät tärkeänä osana moniammatillista yhteistyötä. Ammattilaisten yhteistyössä rajataan myös tehtäviä, jotka eivät kuulu sosiaalityöntekijälle, vaikka rajanveto näihin tehtäviin ei ole aina selkeä. 

Tässä tutkimuksessa on tunnistettu, että sosiaalityöntekijän tehtävät, tehtävänkuva ja asiantuntijuus ovat osittain epäselviä psykiatrian avohoidossa. Tämä johtaa osaltaan siihen, että sosiaalityöntekijän psykososiaalisen merkityksen ymmärtämisessä ja asiantuntijuuden hyödyntämisessä on kehittämisen varaa. Samaan aikaan sosiaalityöntekijän kuitenkin nähdään tuovan arvokkaan yhteiskunnallisen näkökulman potilaan hoidontarpeen arviointiin sekä nuoriso- että aikuispsykiatrian avohoidossa ja toimivan muun muassa yhteiskunnan palvelujärjestelmän asiantuntijana ja potilaan puolestapuhujana. 

Tutkimus osoittaa, että sosiaalityöntekijän psykososiaaliseen asiantuntijuuteen kuuluu myös riittävä taito ymmärtää mielenterveysongelmien vaikutuksia potilaan sosiaaliseen toimintakykyyn ja kykyä omaksua psykiatrisen hoidon tavoitteita ja rakenteita.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Tutkimusta voidaan hyödyntää arvioitaessa psykososiaalisen sosiaalityön asiantuntijuuden asemoitumista, merkitystä ja osaamisen tunnistamista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ja moniammatillisten palvelujen kehittämistyössä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Tutkimus on kvalitatiivinen empiirinen tutkimus. Kvalitatiivisen aineiston ja analyysin tukena hyödynnettiin myös kyselyaineistoa, jonka avulla kyettiin määrällisesti kvantifioimaan tiettyjä havaintoja ja pohjustamaan kvalitatiivisen aineiston syvempää tarkastelua. 

Tutkimus sijoittuu terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden rajapintaan, jossa kontekstina on nuoriso- ja aikuispsykiatrian avohoito ja sosiaalityön psykososiaalisen asiantuntijuuden asemoituminen osana terveydenhuollon toimintaympäristöä ja moniammatillista yhteistyötä. Kaikkia artikkeleita yhdistävänä käsitteenä toimii psykososiaalinen sosiaalityö ja systeemisteoreettisesta ajattelusta johdettu biopsykososiaalinen malli, joka toimii kehyksenä moniammatillisen yhteistyön jäsentämiseksi. 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiksi valittiin fokusryhmähaastattelut, hoidon tarpeen alkuarvioinnin ja reflektiokeskusteluiden videoiminen sekä e-kysely. Pääaineistoina toimivat fokusryhmähaastattelut ja videoaineisto. Aineiston analyysissä hyödynnettiin sisällönanalyysiä ja kvantitatiivinen aineisto on kuvattu taulukoinnin ja prosenttiosuuksien avulla. 

Kolmannessa osajulkaisussa hyödynnettiin Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon yliopistollisen sairaalan yhteistyöprojektissa vuonna 2016 kerättyä laajaa kvalitatiivista aineistoa, joka koostui hoidon alkuarvioinnin ja reflektiokeskusteluiden videoaineistosta nuorten aikuisten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Lisätietoja:

YTM Miina Arajärvi, miinak@uef.fi, p. 040 753 1473

YTM Miina Arajärven sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Sosiaalityön psykososiaalinen asiantuntijuus moniammatillisessa yhteistyössä psykiatrian avohoidossa tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti, yliopistolehtori Kirsi Günther Turun yliopistosta ja kustoksena dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Kaarina Mönkkönen Itä-Suomen yliopistosta.

Avainsanat