Hyppää pääsisältöön
Hulevesioja.

FM Taija Saarelan väitös 5.5.2023: Biohiili puhdistaa metsätalouden valumavesiä

Ympäristötieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tutkin väitöstyössäni valuma-alueiden kasvupaikkatekijöiden vaikutusta liukoisen orgaanisen aineksen hajoavuuteen ja kasvihuonekaasujen tuotto- ja kulutusprosesseihin pohjoisissa vesiekosysteemeissä. Pohjoisten valuma-alueiden kasvihuonekaasutuotantoa ja -kulutusta säätelevät prosessit vaativat kattavaa selvitystä, jotta ekosysteemeissä syntyvien kasvihuonekaasujen lähteitä ja nieluja voidaan arvioida muuttuvassa ympäristössä entistä tarkemmin.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Väitöskirjatyön tulokset korostavat valuma-alueen kasvupaikkatekijöiden merkitystä liukoisen orgaanisen aineksen koostumuksessa ja hajoavuudessa, sekä tarjoavat entistä syvällisempää ymmärrystä kasvihuonekaasujen virtojen taustalla olevista prosesseista pohjoisissa vesiekosysteemeissä. Lisäksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa biohiilen käytöstä metsätalouden valumavesien puhdistuksessa.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Väitöstutkimus tarjoaa uutta käytännön tutkimustietoa biohiilen kyvystä pidättää liukoista orgaanista ainesta ja ravinteita metsätalouden valumavesistä. Tulokset osoittavat, että biohiili pystyy pidättämään valumavedestä sekä orgaanista typpeä, että epäorgaanista nitraattityppeä. Tutkimuksessa havaittiin, että veden typpipitoisuuden kasvaessa biohiilen adsorptiokyky kasvaa. Näin ollen biohiilen käyttökohteiksi voisivat soveltua erityisesti rehevät turvemaat, joissa typpipitoisuudet ovat tyypillisesti korkeita.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin Etelä- ja Itä-Suomessa sekä Suomen Lapissa sijaitsevilta tutkimusalueilta. Kasvihuonekaasujen virtojen taustalla olevia prosesseja selvitettiin tässä väitöskirjatyössä massaspektrometrian (FT-ICR MS), stabiili-isotooppitekniikan sekä 16S-rRNA-sekvensoinnin avulla. Biohiilen käyttöä avohakatun turvemaan valumavesien puhdistuksessa tutkittiin laboratoriokokeiden avulla osana projektia "Biohiili, kiertotalous ja metsätalouden vesistöhaittojen torjunta" (2018-2021, PI Marjo Palviainen, Helsingin yliopisto).

FM Taija Saarelan ympäristötieteen alaan kuuluva väitöskirja The effect of catchment characteristics on the dynamics of dissolved organic matter (DOM) and greenhouse gases in northern freshwater ecosystems (Valuma-alueen vaikutus pohjoisten vesistöjen vedenlaatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin) tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Kuopion kampuksella. Vastaväittäjänä toimii professori Jan Karlsson, Umeå University, Ruotsi ja kustoksena professori Jukka Pumpanen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja (PDF)

Avainsanat